Logo Radničkog pokreta

 

Organizacioni principi

Radnički pokret je revolucionarna i antikapitalistička organizacija radničke klase koja se zalaže za socijalizam, podstiče i pomaže različite forme radničkog organizovanja i bori se za razvijanje klasne svijesti među radništvom.

Mi se zalažemo za jedinstvo radnika, seljaka i radnih intelektualaca, klasa koje stvaraju društveno bogatstvo, u borbi protiv imperijalizma. Zalažemo se za mir među narodima, za saradnju i solidarnost među radničkim, seljačkim i drugim progresivnim pokretima i organizacijama Balkana.

Borimo se protiv eksploatacije, nacionalnog, rodnog, vjerskog, rasnog i svakog drugog oblika šovinizma i ugnjetavanja.

Cilj nam je političko organizovanje i ujedinjavanje radnica i radnika i ostvarivanje njihovih interesa koristeći se svim raspoloživim sredstvima.

Radnički pokret je antifašistička organizacija koja se bori protiv istorijskog revizionizma i relativizacije borbe naših naroda za oslobođenje od okupatora i kolaboracionista. Fašistička ideologija je usmjerena prvenstveno protiv radničke klase, radi čega ona treba da joj pruži najoštriji otpor.

Radnički pokret radi na stvaranju i promovisanju napredne, radničke kulture i umjetnosti koje treba da služe narodu, prije svega radnicima i seljacima, kao oružje za ujedinjavanje i obrazovanje. Isto tako, radimo na obrazovanju radnica i radnika po pitanju borbe za oslobođenje od imperijalizma, kapitalizma i svakog vida ekonomske, socijalne i kulturne nazadnosti.

U Radnički pokret su dobrodošli svi koji se slažu sa Organizacionim principima i koji su spremni da se aktivno uključe u rad organizacije.